Vedtekter 2022

VEDTEKTER FOR BERGEN MILJØBARNEHAGE.

 

 

1.FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE:

Vedtektene er utarbeidet av styret til Bergen Miljøbarnehage AS.

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foresattes forhold til barnehagen.

 

LOV OM BARNEHAGER § 1.

Formål: 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

2.SAMARBEIDSORGANER.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

 

Foreldrerådet skal: 

•Velge representanter til samarbeidsutvalget

•Få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen 

•Gi samtykke til høyere foreldrebetaling enn vedtatt makspris

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget kan kreve fremlagt saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forhold foreldre/barnehage og lokalsamfunn. Samarbeidsutvalg er sammensatt av2 representanter fra foreldre, 2 ansatte og 1 eierrepresentant. 

 

 

3.EIERFORM

Bergen Miljøbarnehage er et aksjeselskap med eget styre. 

Styreleder er Thore-Andrée Halland.

Barnehagen er medlem av Private barnehagers landsforbund (PBL) og har tariffavtale.

 

 

4.OPPTAKSORDNING.

Daglig leder foretar opptak ved ledig plass. Opptakskrets er Bergen kommune. Barnehagen følger samordnet barnehage opptak i Bergen kommune, samt suppleringsopptak ved ledig plass utenom hovedopptak. Søknad fylles ut på Bergen kommune sin nettside og sendes elektronisk via Vigilo. Alle endringer og svar skjer elektronisk.

 

 

5.OPPTAKSKRITERIER.

Bergen Miljøbarnehage, er en privat en avdelings barnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Det praktiseres ikke permisjon fra mottatt plass. Ved hovedopptaket er plassen ledig i løpet av august måned eller innen utgangen av den måneden barnet fyller 1 år, etter avtale.

Ved opptak søkes det å få en balansert kjønns og -alders balansert barnegruppe, med like mange barn i hver aldergruppe når det er mulig.  

Ventelisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.

 

Barnehagen følger egne opptakskriterier og har noen like opptakskriterier:

1.Lovpålagte:

a)Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 18 i Lov om barnehager. Dokumentasjonskrav: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller sosial/medisinsk institusjoner. Barnehagens fysiske miljø må være egnet til å ta imot barnet.

b)Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Dokumentasjonskrav: vedtak fra Barnevernstjenesten.

2.Barn av ansatte.

3.Søsken av barn som har aktiv plass i barnehagen.

4.Barn som har Bergen Miljøbarnehage som 1. prioritet.

5.Minoritetsspråklige barn, der a) begge foresatte er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller b) barnet har lite eller ingen norskkunnskaper. Kartlagt og dokumentert av Helsestasjonen.

6.Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass. Barn med bostedsadresse i samme bydel prioriteres for plass fremfor barn med bostedsadresse i en annen bydel. For barn med søskenprioritet i barnehagen, faller dette bort.

7.Nummerert venteliste med fødselsdato som ansiennitetsdato

 

Opptakskriteriene 1.a,b og 5 krever at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om prioritet, jmf pkt 1og5 foretas av barnehagemyndigheten.

 

 

8.OPPSIGELSE.

Tildelt plass beholdes vanligvis til skolestart, 31.07 gjeldene år. 

Regler for oppsigelse gjelder fra dato for bekreftet mottatt plass.

Oppsigelsestiden er 1 måned, regnet fra den 1. og den 15. hver måned, med unntak av juni/juli måned. Skal barnehageplassen sies opp i perioden 1.juni-1.august, må oppsigelsen leveres innen 1.mai.

Oppsigelse skal være skriftlig og leveres/sendes barnehagen, i tillegg til elektronisk via Vigilo.

Eier kan si opp avtalen ved vesentlig manglende betaling eller annen misligholdelse av avtaler. Det er en forutsetning at partene har prøvd å finne minnelige løsninger først.

 

 

9.ÅPNINGSTID.

Barnehagen er åpen kl.07.30 til kl.16.30, 5 dager i uken. Vi holder stengt helge- og høytidsdager, samt Jul- og Nyttårsaften. 

Barnehagen har også stengt mellom jul og nyttår, i tillegg onsdag før skjærtorsdag

Vi har stengt 5 planleggingsdager i skoleåret.

Det er feriestengt 4 uker i juli måned og disse ukene er betalings frie.

 

 

10.OPPHOLDSTID, LEKE OG OPPHOLDSAREAL.

Det godkjente leke og oppholdsarealet er 88,6 kvadratmeter. Arealnorm pr. barn er 5,2 m2 under 3 år og 4 m2 over 3 år. Hel plass har en oppholdstid på 45 timer pr. uke.

 

 

11.FORELDREBETALING.

Eier fastsetter betalingssatsene og følger Stortingets vedtak om maksimalpris i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

Hel plass er 45 timer pr. uke.

Det gis søskenmoderasjon etter gjeldene satser i Bergen kommune.

Ved for sent hentet barn blir det lagt til et gebyr på kr. 500,- på foreldrebetalingen, andre gangen det skjer i samme måned. Blir barnet for sent hentet flere ganger i samme måned, blir gebyret lagt til hver gang.

Det må fylles ut skjema for hver gang dette skjer, og disse vil ligge til grunn for krav om gebyr.

Gebyret vil være å anse som en del av foreldrebetalingen.

Klageinstans vil være Samarbeidsutvalget.

Foreldremøte sept. 2011 har vedtatt matpenger som tillegg til foreldrebetaling. Det er også vedtatt krav om turpenger når barnehage ønsker å gi opplevinger utover det ordinære tilbudet. Dette blir krevd inn i forkant når det er mulig, sammen med foreldrebetalingen.

Samarbeidsutvalget kan også kalle inn til dugnad inntil 2 ganger i året etter behov og avtale.

 

 

12.INTERN KONTROLL.

Vi bruker Private Barnehager Landsforbund som rådgiver og er medlem av PBL bedriftshelsetjeneste. Barnehagen har interkontroll-system for å sikre at kravene i Barnehageloven med forskrift følges; PBL Mentor. 

 

 

 

 

 

 

Bergen 14.01.22

Thore -Andrée Halland, styreleder.                       Grete Bjerk, daglig leder.