Vedtekter 2019

VEDTEKTER FOR BERGEN MILJØBARNEHAGE.

 

 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE:

Vedtektene er utarbeidet av styret til Bergen Miljøbarnehage AS.

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foresattes forhold til barnehagen.

 

2. SAMARBEIDSORGANER.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd(Fr) og et samarbeidsutvalg(Su).

 

Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte til de barna som har plass i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldregruppen og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg, i saker som er viktige i forhold til barnehagen. Foreldrerådet skal hvert år velge egne representanter til samarbeidsutvalget.

 

Barnehagen skal opprette et samarbeidsutvalg som er sammensatt av representanter fra foreldre, ansatte og eierrepresentant.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnede organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Eksempelvis budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute/ inne arealer m.m. Samarbeidsutvalget skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

 

 1. OPPTAKSORDNING.

Styrer foretar opptak ved ledig plass. Opptakskrets er vanligvis Bergen kommune, Fyllingsdalen bydel.

Barnehagen følger samordnet barnehage opptak i Bergen kommune. Søknad fylles ut på 

Bergen kommune sin nettside og sendes elektronisk via Vigilo. Alle endringer/svar skjer elektronisk.

 

 1. OPPTAKSKRITERIER.

Bergen Miljøbarnehage, er en privat en avdelings barnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Det praktiseres ikke permisjon fra mottatt plass.

Barnehagen følger egne opptakskriterier og har noen opptakskriterier lik Bergen kommune:

 1. Lovpålagte:

a)       Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager. Dokumentasjonskrav: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller sosial/medisinsk institusjoner. Barnehagens fysiske miljø må være egnet til å ta imot barnet.

b)       Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Dokumentasjonskrav: vedtak fra Barnevernstjenesten.

 1. Barn av ansatte.
 2. Søsken av barn som har aktiv plass i barnehagen.
 3. Barn som har Bergen Miljøbarnehage som 1. prioritet.
 4. Minoritetsspråklige barn, der a) begge foresatte er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller b) barnet har lite eller ingen norskkunnskaper. Kartlagt og dokumentert av Helsestasjonen.
 5. Bydels vis prioritering ved tildeling av bhg plass. Barn med bostedsadresse i samme bydel prioriteres for plass fremfor barn med bostedsadresse i en annen bydel. For barn med søskenprioritet i barnehagen, faller dette bort.

       Nummerert venteliste med fødselsdato som ansiennitetsdato. Ønsket oppstarts dato vektlegges.

       Ventelisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.

Opptakskriteriene 1.a,b,og 5 krever at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om prioritet, jmf pkt 1og5 foretas av Fagavdeling barnehage og skole.

 

 1. OPPSIGELSE.

Tildelt plass beholdes vanligvis til skolestart, 31.07 gjeldene år.

Regler for oppsigelse gjelder fra dato for bekreftet mottatt plass.

Plassen kan sies opp med 1 måneds varsel, regnet fra den 1. og den 15. hver måned, med unntak av juni/juli måned. Skal barnehageplassen sies opp i perioden 1.juni-1.august, må oppsigelsen leveres innen 1.mai.

Oppsigelse skal være skriftlig og leveres/sendes barnehagen, i tillegg til elektronisk via Vigilo.

Eier kan si opp avtalen ved manglende betaling eller annen misligholdelse av avtaler.

 

 1. ÅPNINGSTID.

Barnehagen er åpen kl.07.30 til kl.16.30, 5 dager i uken. Vi holder stengt helge- og høytidsdager, samt

Jul- og Nyttårsaften. Barnehagen har også stengt mellom jul og nyttår, i tillegg onsdag før skjærtorsdag

Vi har stengt 5 planleggingsdager i skoleåret.

Det er feriestengt 4 uker i juli måned, disse ukene er betalings frie.

 

 1. OPPHOLDSTID, LEKE OG OPPHOLDSAREAL.

Det godkjente leke og oppholdsarealet er 88,6 kvadratmeter. Arealnorm pr. barn er 5,2 m2 under 3 år og 4 m2 over 3 år. Hel plass har en oppholdstid på 45 timer pr. uke.

 

 1. FORELDREBETALING.

Eier fastsetter betalingssatsene og følger Stortingets vedtak om maksimalpris i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Hel plass, 45 timer pr. uke, koster kr. 2.990,- for tiden.

Det gis søskenmoderasjon etter gjeldene satser i Bergen kommune.

Ved for sent hentet barn blir det lagt til et gebyr på kr. 500,- på foreldrebetalingen, andre gangen det skjer i samme måned. Blir barnet for sent hentet flere ganger i samme måned, blir gebyret lagt til hver gang.

Det må fylles ut skjema for hver gang dette skjer, og disse vil ligge til grunn for krav om gebyr.

Gebyret vil være å anse som en del av foreldrebetalingen.

Klageinstans vil være Samarbeidsutvalget.

Foreldremøte sept. 2011 har vedtatt matpenger som tillegg til foreldrebetaling. Det er også vedtatt krav om turpenger når bhg ønsker å gi opplevinger utover det ordinære tilbudet. Dette blir krevd inn i forkant når det er mulig, sammen med foreldrebetalingen.

 

 1. INTERN KONTROLL.

Vi bruker Private Barnehager Landsforbund som rådgiver og er medlem av PBL bedriftshelsetjeneste og PBL Mentor. I tillegg bruker vi PBL-Regnskap.

 

 1. KLAGEMULIGHET.

       Du har rett til å klage ved hovedopptaket dersom du mener det har foregått saksbehandlingsfeil.

       Eksempler på dette kan være: Barnehagen tar opp barn utenfor opptakskretsen sin,

Barnehagen har ikke fulgt opptakskriteriene sine, Ventelisten er ikke fulgt. Klagefristen er tre uker fra du får vedtaket. Klagen sender du til: Seksjon barnehage. Dette gjelder både private og kommunale barnehager.

Hvis Seksjon barnehage finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans. Når hovedopptaket er ferdig, skal alle med lovfestet rett ha fått tildelt barnehageplass. Dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du be om en skriftlig begrunnelse.

 

Vassteigen 29.01.19

 

Thore -Andrée Halland, styreleder.                                            Grete Bjerk, daglig leder.